سه شنبه، 7 تير 1401 - 7:38

مسئولیت نقض اصول ٧٧ و ١٢۵ قانون اساسی متوجه روحانی است

شماره: 13694
Aa Aa

مجلس می گوید نقض این اصول توسط رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم در امضای سند ۲۰۳۰ محرز بوده و با اکثریت آرا به قوه قضاییه ارجاع شده است.

گزارش نقض قانون اساسی توسط دولت به قوه قضاییه ارجاع شد؛
مسئولیت نقض اصول ٧٧ و ١٢۵ قانون اساسی متوجه روحانی است

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب گزارش نقض اصول ٧٧ و ١٢۵ قانون اساسی توسط دولت آن را به قوه قضاییه ارجاع کردند.

به گزارش اسپادانا خبر، گزارش کمیسیون قضایی در رابطه با «نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم(۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط حسن روحانی، رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم» از سوی سیدکاظم دلخوش قرائت شد.

«بخش اول-طرح مسأله
مطابق اصل هفتاد و هفتم(۷۷) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «عهدنامه‌ها، مقاوله‏ نامه‌ها، قراردادها و موافقتنامه‌های‏ بین‏‌المللی‏ باید به تصویب‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ برسد.» و مطابق اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی اوست.» با وجود احکام مذکور در اصول فوق الذکر دولت یازدهم بدون طی مراحل قانونی مذکور در اصول (۷۷ و ۱۲۵) قانون اساسی و مواد (۱۶۹ تا ۱۷۳) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و بدون اینکه سند ۲۰۳۰ را جهت بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای اسلامی ارسال کند، سند مذکور را امضاء نموده است و تعهداتی را در جوامع بین المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده است و پس از تذکر و مخالفت مقام معظم رهبری، ظاهراً در هیأت دولت مصوبه ای مبنی بر لغو اجرای سند ۲۰۳۰ تصویب شده است. با توجه به اینکه براساس اصل یکصد و سی و چهارم (۱۳۴) قانون اساسی «ریاست هیأت وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم های وزیران و هیأت دولت می پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می کند، در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیأت وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می شود لازم الاجراست. رئیس جمهور در برابر مجلس مسئول اقدامات هیأت وزیران است» بنابراین با توجه به مفاد اصل یکصدو سی و چهارم قانون اساسی و مطالب فوق الذکر نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران متوجه شخص آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم می باشد.

بخش دوم- اقدامات نمایندگان / کمیسیون تخصصی  مجلس شورای اسلامی

پس از وصول درخواست ۳۸  نفر از نمایندگان محترم مبنی بر اعمال ماده ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی درخصوص نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم قانون(۱۲۵) اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولتهای یازدهم و دوازدهم، موضوع جهت بررسی در دستور کار جلسه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۸ کمیسیون قضائی و حقوقی قرار گرفت و پس از  اظهارات جناب آقای حسینعلی حاجی دلیگانی به نمایندگی از درخواست کنندگان، معاون امور مجلس رئیس جمهور جناب آقای امیری پاسخهایی را بیان نمود. سپس کمیسیون درخصوص وارد بودن درخواست اعمال ماده ۲۳۴ قانون آیین نامه داخلی در مورد جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور دولتهای یازدهم و دوازدهم رأی گیری به عمل آورد و با اکثریت آراء نمایندگان حاضر، درخواست مذکور وارد تشخیص داده شد.
 
بخش سوم-جمع‌بندی نهائی
 
با توجه به مطالب فوق الذکر و مستندات موجود، نقض اصول هفتاد و هفتم(۷۷) و یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توسط جناب آقای دکتر حسن روحانی رئیس جمهور محترم دولتهای یازدهم و دوازدهم، برای کمیسیون قضائی و حقوقی محرز است و مطابق ماده(۲۳۴) قانون آیین نامه داخلی گزارش این کمیسیون جهت اجرای تبصره ۱ ماده مذکور تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد.»

پس از قرائت این گزارش، اعمال ماده ٢٣۴ به رای مجلس گذاشته شد که به تصویب مجلس رسید و بر همین اساس به قوه قضاییه ارجاع شد.

نسخه PDF نسخه چاپی ارسال به دوستان